Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Angul Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Angul

AEP-MIS School Code: NVOR010068

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: FCI, Vikrampur, Angul

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri Rudra Prasad Sahoo

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06760 – 262626,
261416,
7855068535

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Angul Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Keonjhar Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Keonjhar

AEP-MIS School Code: NVOR010084

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Hadagarh, Keonjhar

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Dr. Krishna Kumar Tripathi

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06731 – 279066,
279065,
9777920170

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Keonjhar Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Balasore Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Balasore

AEP-MIS School Code: NVOR010069

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Bagudi, Mahumuhan, Balasore

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri K. C. Shanmugam

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06788 – 242205,
8763313417

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Balasore Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Khurda Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Khurda

AEP-MIS School Code: NVOR010085

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Gurujang, Khurda

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Smt. Hemalatha U.

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06755 – 223842,
223843,
9668125511,
8763332214

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Khurda Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Bargarh Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bargarh

AEP-MIS School Code: NVOR010070

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Paikmal, Bargarh

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri P. Narasimha Rao

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06684 – 211782,
9556852703

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Bargarh Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Koraput Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Koraput

AEP-MIS School Code: NVOR010086

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Landiguda, Omp Line, Koraput

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri Lingaraj Prasad Pattanayak

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06852 – 251972,
9437707416,
7749934387

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Koraput Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Bhadrak Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhadrak

AEP-MIS School Code: NVOR010071

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Chandimal, Natiapal, Bhadrak

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri K. Krupanandam

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06784 – 215599,
9861094787

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Bhadrak Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Bolangir Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bolangir

AEP-MIS School Code: NVOR010072

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Belpada, Bolangir

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri V. Prasad

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06658 – 264438,
264500,
8280170487

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Bolangir Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Boudh Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Boudh

AEP-MIS School Code: NVOR010073

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Paljhar, Salki, Boudh

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri A. K. Ray

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 9938416477

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Boudh Contact Details

Goto Main Page

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Cuttack Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Cuttack

AEP-MIS School Code: NVOR010074

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Mundali, Cuttack

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri M. Mariappan

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 0671 – 2879522,
9777385546

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Cuttack Contact Details

Goto Main Page