Secondary School Certificate Examination (IX-X) Gujarati 2018-19

CBSE Curriculum for Secondary School Certificate Examination (IX-X) Gujarati 2018-19

Ul l – 9 J°d
   l (010)
J°d
           ш                   к
к  к к
1. છ પા છ પા અખો
3.  યાં  યાં વસે એક  જુ રાતી ઊિમ ગીત ખબરદાર
5.   ું તારા દલનો દ વો ઊિમ કા ય ભોગીલાલ ગાધં ી
7. નવસ નની વાટ ગીત બાલ  ુ ુ દ દવે
8. આભાર સૉનેટ ઉશન
10. એ લોકો અછાદં સ કા ય િ યકા ત મ ણયાર
12. તો     ું ઊિમ ગીત  રુ  શ દલાલ
14. મા ું તા ું ગઝલ રા       ુ લ
16. ગો ુળમાં આવો તો ઊિમ ગીત માધવ રામા જુ
18. દ કર ની િવદાય ગીત અિનલ ચાવડા
20. હ ર ! આવો ને લોકગીત સકં લત
22. લ કુ ા યો  ુ હો,   ુ તક, હાઇ ુ હસ ખુ  પાઠક-રાવ   પટ લ
 к   хк
2. પરોપકાર મ  ુ યો હા યિનબધં િવ ાબહન   નીલકંઠ
4. િસ હ  ું  ૃ  ુ નવલકથા   શ  વુ  ભ
6. ભાષા   ય તો સ ં  ૃિત   ય િનબધં ફાધર વાલેસ
9. પાર  ું એકાકં જયતં ી દલાલ
11. વારસાગત લ કુ થા  ુ ગ શ ઓઝા
13. ઘડવૈયા ર ખા ચ નાનાભાઇ  બ લયા
15. સો ટચ  ું સો  ું  ંકૂ   વાતા  ધુ ા  િૂત
17. છ બ ભીતરની સ ં મરણ અિ ન મહત  ા
19. પખં ી લોક લ લત િનબધં મ ણયાર હ. પટ લ
21.  ાણીઓ  ું ગો ુળ આ મકથા   શ  કાશ આમટ
23.  ેરક  સગં ો સકં લત
     к
 к   хк
1. એટલામાં રા   ૃિત કા ય રમણીક સોમે ર
2. અ ભનય સ ાટ: ઉપે   િ વદે ચ ર  િનબધં કનૈયાલાલ ભ
3. ઉપમ   ુ કથાવાતા નાનાભાઇ ભ
4. જ મી રહલ  ા બાળક અને  ભગવાન વ ચેનો સવં ાદ ! સવં ાદલખે આઇ.ક .વીજળ વાળા
     к                       х                         .        l  к       l                         .
Gujarati (Code No. 010) CBSE
Class – IX Syllabus
Poetry No. Poetry Name Type Poet
1 Chappa Chappa Akho
3 Jya Jya Vase Ek Gujarati Urmi Geet Khabardar
5 Tu Tara Dilano Divo Tha Urmi Kavya Bhogilal Gandhi
7 Navasarjan Ni Vate Geet Balmukund Dave
8 Abhaar Sonnet Ushanas
10 Ae Loko Achandasya Kavya Priyakant Maniyar
12 To Janu Urmi Geet Suresh Dalal
14 Maru Taru Gazhal Rajendra Shukla
16 Gokul Maa Avo To Urmi Geet Madhav Ramanuj
18 Dikri Ni Vidaay Geet Anil Chavada
20 Hari Avo Ne Lok Geet Sankalit
22 Laghu Kavyo Duha Muktak Haiku Hasamukh Pathak, Ravji Patel,
Prose No. Prose Name Type Author
2 Paropakari Manushyo Hasya Nibandh Vidyaben Nilakanth
4 Sinha Nu Mrutyu Naval Katha Ansh Dhruv Bhatt
6 Bhasha Jaay To Sanskruti Jaay Nibandh Father Vales
9 Parakhu Ekanki Jayanti Dalal
11 Varasaagat Laghu Katha Durgesh Ojha
13 Ghadavaeya Rekha Chitra Nanabhai Jebaliya
15 Sau Tacha Nu Sonu Tunki Varta Sudha Murti
17 Chabi Bhitar Ni Sansmaran Ashvin Mehta
19 Pankhi Lok Lalit Nibandh Maniyar H. Patel
21 Praniyo Nu Gokul Atma Katha Ansh Prakash Amate
23 Prerak Prasango Gadya Sankalit
Purak Vanchan Chapters are for Enrichment Activity only and will not be evaluated in theory:
Purak Vanchan No. Name Type Author
1 Atlama Raji Prakruti Kavya Ramnik Someshwar
2 Abhinay Samrat:Upendra Trivedi Charitra Nibandh Kanaiyalal Bhatt
3 Upmanyu Katha Varta Nanabhai Bhatt
4 Janmi Rahela Balak Ane Bhagwan Vache No Samvad! Samvad Lekh I. K. Vijaliwala
Question Paper Design
Class – IX Gujarati (Code No. 010)
Section Details of topics Type of Questions No. of Questions Total Marks
Section-A Reading (15 marks) Question from unseen prose passage M.C.Q. 05 5×1=5
Question from unseen prose passage M.C.Q. 05 5×1=5
Question from unseen poetry M.C.Q. 05 5×1=5
Section-B Writing (25 marks) Essay of at least 200 words on contemporary issues. Choice will be provided L.A. 08 1×8=8
Story building from given points L.A. 06 1×6=6
Letter   (official-   personal)   Choice   will   be provided L.A. 06 1×6=6
Advertisement/ article L.A. 05 1×5=5
Section-C Grammar (15 marks) Noun/Pronoun VSA 01 1×1=1
Punctuations – Explanatory, Coma, Semi Colon VSA 01 1×1=1
Conjunction (only 4)
(Sayonjak-તો, અને, એટલે, °!>યાર’-6યાર’)
VSA 01 1×1=1
Verb VSA 01 1×1=1
Antonyms from the textbook VSA 02 2×1=2
Idioms from the textbook VSA 02 2×1=2
Proverbs VSA 01 1×1=1
Adverbs VSA 01 1×1=1
Gender VSA 01 1×1=1
1×1=1
3×1=3
Singular, plural. VSA 01
Correct the sentences VSA 03
Section-D Literature (15 + 10
marks)
Prose:
Question from seen prose passage VSA 03 3×1=3
Give reason (2 out of 3) SA 02 2×2=4
Answer in short (2 out of 3) SA 02 2×2=4
Answer in detail (1 out of 2) SA 01 4×1=4
Poetry:
Poetry comprehension textual SA 01 2×1=2
Interpret the poem (from the text) SA 01 2×1=2
Answer in two/three sentences (1 out of 2) SA 01 2×1=2
Answer in one sentence (4 out of 5) VSA 04 4×1=4
Total 80-Marks
Prescribed Text Books: ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class IX (Ed. 2016) published by Gujarat Rajya
Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10 A, Gandhi Nagar, Gujarat.
Ul l – 10 J°d
   l (010)
J°d
           ш                   к
к  к к
1. મોરલી પદ મીરાબં ાઇ
4.  વન   જ લ થાજો (ગીત)    ાથ ના કરસનદાસ માણેક
7.  વમાં   વ આ યો સૉનેટ હ ર ૃ ણ પાઠક
9. હાથ મેળવીએ ઊિમ કા ય િનરંજન ભગત
11. દ વાનખાનામાં અછાદં સ પ ા નાયક
13.  ાં ર વાગી લોકગીત
15. તે બસે  ે અહ ગઝલ  નેહ પરમાર
18. લ કુ ા યો  ુ હા-  ુ ત-હાઇ ુ
 к   хк
2. શરણાઇના  રૂ  ંકૂ   વાતા  નુ ીલાલ મ ડયા
3.  યાણ નવલકથાખડં રમણભાઇ નીલકંઠ
5.  ેત ાિં તના  ણતે ાઓ ર ખા ચ સકં લત
6. સામ ી તો સમાજની છે ને ?  સગં કથા િવકાસ શમા
8.  રૂ જ તો બધે જ સરખો હા ચિનબધં િવનોદ ભ
10. નથી  ંકૂ   વાતા મોહ મદ માકં ડ
12. ઝબક  યોત એકાકં  ૃ ણલાલ   ીધરાણી
14.  ઠ બાઇ લોકકથા  ુ લેરાય કારાણી
16.  ાણનો િમ અ વુ ા દત વાતા રવી  નાથ ટાગોર
17.  ટ ફન લ કુ થા  ેમ   પટ લ
     к
 к   хк
1. ભારતીય સ ં  ૃિતના  યોિતધ ર ર ખા ચ  ુમારપાળ દ સાઇ
2. અનો  ું મૈ  ીપવ  ાણીકથા  હમાશં ી શેલત
3. સ ય ત વાતા ઉમાશકં ર જોશી
4. બહન   સૌની લાડક  સગં કથા સાઇં રામ દવે
5. દ વડો ઊિમ કા ય દલપત પ ઢયાર
     к                       х                         .        l  к       l                         .
Gujarati (Code No. 010)
Class – X Syllabus
Poetry No. CBSE Poetry Title Type Poet
1 Morali Pad Mirabai
4 Jivan Anjali Thajo Prarthana Geet Karsan Das Manek
7 Jivama Jiv Avyo Urmi Geet Harikrishna Pathak
9 Hath Melaviye Urmi Kavya Niranjan Bhagat
11 Divan Khanama Achhandas Panna Nayak
13 Kya Re Vagi Lok Geet
15 Te Bese Ahi Gazhal Snehi Parmar
18 Laghu Kavya Duha, Muktak, Haiku
Prose No. CBSE Prose Title Type Author
2 Sharanai Na Sur Tunki Varta Chunilal Madiya
3 Prayan Naval Katha Khand Ramanbhai Nilakanth
5 Shwet Kranti Na Pranetao Rekha Chitra Sankalit
6 Samagri To Samaj Ni Che Ne? Prasang Katha Vikas Sharma
8 Suraj To Badhej Sarakho Hasya Nibandh Vinod Bhatt
10 Nathi Tunki Varta Mohammad Makand
12 Jhabak Jyot Ekanki Krushnalal  Shridharani
14 Jethibai Lok Katha Dulerai Karani
16 Praan No Mitro Anuvadit Varta Ravindranath Tagore
17 Tiffin Laghu Katha Premji Patel
Purak Vanchan Chapters are for Enrichment Activity only and will not be evaluated in theory:
Purak Vanchan No. Name Type Author
1 Bharatiya Sanskruti Na Jyotirdhar Rekha Chitra Kumarpal Desai
2 Anokhu Maitri Parva Prani Katha Himanshi Shelat
3 Satyavrat Varta Umashankar Joshi
4 Bahen Sauni Ladki Prasang Katha Sairam Dave
5 Divdo Urmi Kavya Dalpat Padhiyar
Question Paper Design
Class – X Gujarati (Code No. 010)
Section Details of topics Type of Questions No. of Questions Total Marks
Section-A Reading (15 marks) Question from unseen prose passage VSA 05 5×1=5
Question from unseen prose passage VSA 05 5×1=5
Question from unseen poetry VSA 05 5×1=5
Section-B Writing (25 marks) Essay of at least 200 words on contemporary issues. 3 choices will be provided L.A. 01 1×8=8
Story building from given points L.A. 01 1×6=6
Letter (official- personal) Choice will be there in the topics L.A. 01 1×6=6
Advertisement/ article L.A. 01 1×5=5
Section-C Grammar (15 marks) Idioms(from text) V.S.A. 03 3×1=3
Sandhi V.S.A. 02 2×1=2
Positive-negative V.S.A. 02 2×1=2
Exclamatory  -interrogative V.S.A. 02 2×1=2
Correct the sentence V.S.A. 02 2×1=2
Proverbs(from based on text) V.S.A. 02 2×1=2
Prepositional suffix (અa1ગુ   નામયોગી) V.S.A. 02 2×1=2
Section-D Literature (15 + 10
marks)
Prose:
Question from seen prose passage V.S.A. 03 3×1=3
Give reason (2 out of 3) S.A. 02 2×2=4
Answer in short (2 out of 3) S.A. 02 2×2=4
Answer in details (1 out of 2) L.A. 01 1×4=4
Poetry:
Poetry comprehension textual S.A. 1 1×2=2
Interpret the poem (from the text) S.A. 1 1×2=2
Answer in two/three sentences (1 out of 2) S.A. 1 1×2=2
Answer in one sentence (4 out of 5) V.S.A. 4 1×4=4
Total 80 Marks
Prescribed Text Books: ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class X (Ed. 2017) published by Gujarat Rajya
Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10 A, Gandhi Nagar, Gujarat.

To see the full specifications with in-depth details click here

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...