Secondary School Certificate Examination (IX-X) Gujarati 2018-19

CBSE Curriculum for Secondary School Certificate Examination (IX-X) Gujarati 2018-19

Ul l – 9 J°d
 l (010)
J°d
 ш                   к
к кк
1.છ પાછ પાઅખો
3. યાં  યાં વસે એક  જુ રાતીઊિમ ગીતખબરદાર
5. ું તારા દલનો દ વોઊિમ કા યભોગીલાલ ગાધં ી
7.નવસ નની વાટગીતબાલ  ુ ુ દ દવે
8.આભારસૉનેટઉશન
10.એ લોકોઅછાદં સ કા યિ યકા ત મ ણયાર
12.તો     ુંઊિમ ગીત રુ  શ દલાલ
14.મા ું તા ુંગઝલરા       ુ લ
16.ગો ુળમાં આવો તોઊિમ ગીતમાધવ રામા જુ
18.દ કર ની િવદાયગીતઅિનલ ચાવડા
20.હ ર ! આવો નેલોકગીતસકં લત
22.લ કુ ા યો ુ હો,   ુ તક, હાઇ ુહસ ખુ  પાઠક-રાવ   પટ લ
 к хк
2.પરોપકાર મ  ુ યોહા યિનબધંિવ ાબહન   નીલકંઠ
4.િસ હ  ું  ૃ  ુનવલકથા   શ વુ  ભ
6.ભાષા   ય તો સ ં  ૃિત   યિનબધંફાધર વાલેસ
9.પાર  ુંએકાકંજયતં ી દલાલ
11.વારસાગતલ કુ થા ુ ગ શ ઓઝા
13.ઘડવૈયાર ખા ચનાનાભાઇ  બ લયા
15.સો ટચ  ું સો  ું ંકૂ   વાતા ધુ ા  િૂત
17.છ બ ભીતરનીસ ં મરણઅિ ન મહત  ા
19.પખં ી લોકલ લત િનબધંમ ણયાર હ. પટ લ
21. ાણીઓ  ું ગો ુળઆ મકથા   શ કાશ આમટ
23. ેરક  સગં ોસકં લત
 к
 к хк
1.એટલામાં રા ૃિત કા યરમણીક સોમે ર
2.અ ભનય સ ાટ: ઉપે   િ વદેચ ર  િનબધંકનૈયાલાલ ભ
3.ઉપમ   ુકથાવાતાનાનાભાઇ ભ
4.જ મી રહલ  ા બાળક અને  ભગવાન વ ચેનો સવં ાદ !સવં ાદલખેઆઇ.ક .વીજળ વાળા
 к                       х                         .        l  к       l                         .
Gujarati (Code No. 010) CBSE
Class – IX Syllabus
Poetry No.Poetry NameTypePoet
1ChappaChappaAkho
3Jya Jya Vase Ek GujaratiUrmi GeetKhabardar
5Tu Tara Dilano Divo ThaUrmi KavyaBhogilal Gandhi
7Navasarjan Ni VateGeetBalmukund Dave
8AbhaarSonnetUshanas
10Ae LokoAchandasya KavyaPriyakant Maniyar
12To JanuUrmi GeetSuresh Dalal
14Maru TaruGazhalRajendra Shukla
16Gokul Maa Avo ToUrmi GeetMadhav Ramanuj
18Dikri Ni VidaayGeetAnil Chavada
20Hari Avo NeLok GeetSankalit
22Laghu KavyoDuha Muktak HaikuHasamukh Pathak, Ravji Patel,
Prose No.Prose NameTypeAuthor
2Paropakari ManushyoHasya NibandhVidyaben Nilakanth
4Sinha Nu MrutyuNaval Katha AnshDhruv Bhatt
6Bhasha Jaay To Sanskruti JaayNibandhFather Vales
9ParakhuEkankiJayanti Dalal
11VarasaagatLaghu KathaDurgesh Ojha
13GhadavaeyaRekha ChitraNanabhai Jebaliya
15Sau Tacha Nu SonuTunki VartaSudha Murti
17Chabi Bhitar NiSansmaranAshvin Mehta
19Pankhi LokLalit NibandhManiyar H. Patel
21Praniyo Nu GokulAtma Katha AnshPrakash Amate
23Prerak PrasangoGadyaSankalit
Purak Vanchan Chapters are for Enrichment Activity only and will not be evaluated in theory:
Purak Vanchan No.NameTypeAuthor
1Atlama RajiPrakruti KavyaRamnik Someshwar
2Abhinay Samrat:Upendra TrivediCharitra NibandhKanaiyalal Bhatt
3UpmanyuKatha VartaNanabhai Bhatt
4Janmi Rahela Balak Ane Bhagwan Vache No Samvad!Samvad LekhI. K. Vijaliwala
Question Paper Design
Class – IX Gujarati (Code No. 010)
SectionDetails of topicsType of QuestionsNo. of QuestionsTotal Marks
Section-A Reading (15 marks)Question from unseen prose passageM.C.Q.055×1=5
Question from unseen prose passageM.C.Q.055×1=5
Question from unseen poetryM.C.Q.055×1=5
Section-B Writing (25 marks)Essay of at least 200 words on contemporary issues. Choice will be providedL.A.081×8=8
Story building from given pointsL.A.061×6=6
Letter   (official-   personal)   Choice   will   be providedL.A.061×6=6
Advertisement/ articleL.A.051×5=5
Section-C Grammar (15 marks)Noun/PronounVSA011×1=1
Punctuations – Explanatory, Coma, Semi ColonVSA011×1=1
Conjunction (only 4)
(Sayonjak-તો, અને, એટલે, °!>યાર’-6યાર’)
VSA011×1=1
VerbVSA011×1=1
Antonyms from the textbookVSA022×1=2
Idioms from the textbookVSA022×1=2
ProverbsVSA011×1=1
AdverbsVSA011×1=1
GenderVSA011×1=1
1×1=1
3×1=3
Singular, plural.VSA01
Correct the sentencesVSA03
Section-D Literature (15 + 10
marks)
Prose:
Question from seen prose passageVSA033×1=3
Give reason (2 out of 3)SA022×2=4
Answer in short (2 out of 3)SA022×2=4
Answer in detail (1 out of 2)SA014×1=4
Poetry:
Poetry comprehension textualSA012×1=2
Interpret the poem (from the text)SA012×1=2
Answer in two/three sentences (1 out of 2)SA012×1=2
Answer in one sentence (4 out of 5)VSA044×1=4
Total80-Marks
Prescribed Text Books: ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class IX (Ed. 2016) published by Gujarat Rajya
Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10 A, Gandhi Nagar, Gujarat.
Ul l – 10 J°d
 l (010)
J°d
 ш                   к
к кк
1.મોરલીપદમીરાબં ાઇ
4. વન   જ લ થાજો(ગીત)    ાથ નાકરસનદાસ માણેક
7. વમાં   વ આ યોસૉનેટહ ર ૃ ણ પાઠક
9.હાથ મેળવીએઊિમ કા યિનરંજન ભગત
11.દ વાનખાનામાંઅછાદં સપ ા નાયક
13. ાં ર વાગીલોકગીત
15.તે બસે  ે અહગઝલ નેહ પરમાર
18.લ કુ ા યો ુ હા-  ુ ત-હાઇ ુ
 к хк
2.શરણાઇના  રૂ ંકૂ   વાતા નુ ીલાલ મ ડયા
3. યાણનવલકથાખડંરમણભાઇ નીલકંઠ
5. ેત ાિં તના  ણતે ાઓર ખા ચસકં લત
6.સામ ી તો સમાજની છે ને ? સગં કથાિવકાસ શમા
8. રૂ જ તો બધે જ સરખોહા ચિનબધંિવનોદ ભ
10.નથી ંકૂ   વાતામોહ મદ માકં ડ
12.ઝબક  યોતએકાકં ૃ ણલાલ   ીધરાણી
14. ઠ બાઇલોકકથા ુ લેરાય કારાણી
16. ાણનો િમઅ વુ ા દત વાતારવી  નાથ ટાગોર
17. ટ ફનલ કુ થા ેમ   પટ લ
 к
 к хк
1.ભારતીય સ ં  ૃિતના  યોિતધ રર ખા ચ ુમારપાળ દ સાઇ
2.અનો  ું મૈ  ીપવ ાણીકથા હમાશં ી શેલત
3.સ ય તવાતાઉમાશકં ર જોશી
4.બહન   સૌની લાડક સગં કથાસાઇં રામ દવે
5.દ વડોઊિમ કા યદલપત પ ઢયાર
 к                       х                         .        l  к       l                         .
Gujarati (Code No. 010)
Class – X Syllabus
Poetry No.CBSE Poetry TitleTypePoet
1MoraliPadMirabai
4Jivan Anjali ThajoPrarthana GeetKarsan Das Manek
7Jivama Jiv AvyoUrmi GeetHarikrishna Pathak
9Hath MelaviyeUrmi KavyaNiranjan Bhagat
11Divan KhanamaAchhandasPanna Nayak
13Kya Re VagiLok Geet
15Te Bese AhiGazhalSnehi Parmar
18Laghu KavyaDuha, Muktak, Haiku
Prose No.CBSE Prose TitleTypeAuthor
2Sharanai Na SurTunki VartaChunilal Madiya
3PrayanNaval Katha KhandRamanbhai Nilakanth
5Shwet Kranti Na PranetaoRekha ChitraSankalit
6Samagri To Samaj Ni Che Ne?Prasang KathaVikas Sharma
8Suraj To Badhej SarakhoHasya NibandhVinod Bhatt
10NathiTunki VartaMohammad Makand
12Jhabak JyotEkankiKrushnalal  Shridharani
14JethibaiLok KathaDulerai Karani
16Praan No MitroAnuvadit VartaRavindranath Tagore
17TiffinLaghu KathaPremji Patel
Purak Vanchan Chapters are for Enrichment Activity only and will not be evaluated in theory:
Purak Vanchan No.NameTypeAuthor
1Bharatiya Sanskruti Na JyotirdharRekha ChitraKumarpal Desai
2Anokhu Maitri ParvaPrani KathaHimanshi Shelat
3SatyavratVartaUmashankar Joshi
4Bahen Sauni LadkiPrasang KathaSairam Dave
5DivdoUrmi KavyaDalpat Padhiyar
Question Paper Design
Class – X Gujarati (Code No. 010)
SectionDetails of topicsType of QuestionsNo. of QuestionsTotal Marks
Section-A Reading (15 marks)Question from unseen prose passageVSA055×1=5
Question from unseen prose passageVSA055×1=5
Question from unseen poetryVSA055×1=5
Section-B Writing (25 marks)Essay of at least 200 words on contemporary issues. 3 choices will be providedL.A.011×8=8
Story building from given pointsL.A.011×6=6
Letter (official- personal) Choice will be there in the topicsL.A.011×6=6
Advertisement/ articleL.A.011×5=5
Section-C Grammar (15 marks)Idioms(from text)V.S.A.033×1=3
SandhiV.S.A.022×1=2
Positive-negativeV.S.A.022×1=2
Exclamatory  -interrogativeV.S.A.022×1=2
Correct the sentenceV.S.A.022×1=2
Proverbs(from based on text)V.S.A.022×1=2
Prepositional suffix (અa1ગુ   નામયોગી)V.S.A.022×1=2
Section-D Literature (15 + 10
marks)
Prose:
Question from seen prose passageV.S.A.033×1=3
Give reason (2 out of 3)S.A.022×2=4
Answer in short (2 out of 3)S.A.022×2=4
Answer in details (1 out of 2)L.A.011×4=4
Poetry:
Poetry comprehension textualS.A.11×2=2
Interpret the poem (from the text)S.A.11×2=2
Answer in two/three sentences (1 out of 2)S.A.11×2=2
Answer in one sentence (4 out of 5)V.S.A.41×4=4
Total80 Marks
Prescribed Text Books: ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class X (Ed. 2017) published by Gujarat Rajya
Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10 A, Gandhi Nagar, Gujarat.

To see the full specifications with in-depth details click here

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...