Kushi Nagar, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Kushi Nagar Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Kushi Nagar Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Kushi Nagar Uttar Pradesh


List of MPs from Kushi Nagar Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Rajesh Pandey Bharatiya Janata Party Kushi Nagar (Uttar Pradesh) 16
Shri Ratanjit Pratap Narain Singh Indian National Congress Kushi Nagar (Uttar Pradesh) 15

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page

 

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...