Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Navarangpur Contact Details

Name of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Navarangpur

AEP-MIS School Code: NVOR010090

Region of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV): Bhopal

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Address: Khatiguda, Navarangpur

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School Principal Name: Shri N. V. S. Santha Rao

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal E-Mail Id: [email protected], [email protected]

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School / Principal Phone Number: 06858 – 224361,
9668533345,
9491680205

Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) School State / UT: Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) JNV-Navarangpur Contact Details

Goto Main Page

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...