Chandrapur, Maharashtra Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Chandrapur Maharashtra

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Chandrapur Maharashtra

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Chandrapur Maharashtra

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Chandrapur Maharashtra

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Chandrapur Maharashtra

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Chandrapur Maharashtra

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Chandrapur Maharashtra

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Chandrapur Maharashtra

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Chandrapur Maharashtra

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Chandrapur Maharashtra

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Chandrapur Maharashtra

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Chandrapur Maharashtra

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Chandrapur Maharashtra

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Chandrapur Maharashtra

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Chandrapur Maharashtra


List of MPs from Chandrapur Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Hansraj Gangaram Ahir Bharatiya Janata Party Chandrapur (Maharashtra) 11,14,15,16
Shri Shantaram Potdukhe Congress (I) Chandrapur (Maharashtra) 7,8,9,10
Shri Naresh Kumar Puglia Indian National Congress Chandrapur (Maharashtra) 12,13
Aheri) Shriman Vishveshvar Rao (Raja Saheb Raje Janata Party Chandrapur (Maharashtra) 6

Important Links:

Go to Maharashtra MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page