NEST 2015 Test Centers with Centre Code

Test Centre

Code

 Test Centre

Code

Agartala (TR)

1

Jodhpur (RJ)

27

Ahmedabad (GJ)

2

Kanpur(UP)

28

Allahabad (UP)

3

Kochi (KL)

29

Balangir (OD)

4

Kolkata-North (WB)

30

Balasore (OD)

5

Kolkata-South (WB)

31

Bengaluru (KA)

6

Lucknow (UP)

32

Berhampur (OD)

7

Madurai (TN)

33

Bhopal (MP)

8

Mangalore (KA)

34

Bhubaneswar (OD)

9

Mumbai (MH)

35

Burdwan (WB)

10

Nagpur (MH)

36

Calicut (KL)

11

Patna (BR)

37

Chandigarh (CH)

12

Pune (MH)

38

Chennai (TN)

13

Raipur (CG)

39

Cuttack (OD)

14

Ranchi (JH)

40

Dehradun (UK)

15

Rourkela (OD)

41

Delhi-East (DL)

16

Sambalpur (OD)

42

Delhi-North (DL)

17

Shillong (ML)

43

Delhi-South (DL)

18

Shimla (HP)

44

Dharwad (KA)

19

Silchar (AS)

45

Guwahati (AS)

20

Siliguri (WB)

46

Ghaziabad (UP)

21

Srinagar (JK)

47

Hyderabad (AP)

22

Thiruvanantha puram (KL)

48

Indore (MP)

23

Thrissur (KL)

49

Jaipur (RJ)

24

Udaipur (RJ)

50

Jammu (JK)

25

Varanasi (UP)

51

Jamshedpur(JH)

26

Visakhapatnam (AP)

52