List of Sitting Lok Sabha Members of Jharkhand

List of Sitting Lok Sabha Members of Jharkhand:

1 Shri Sudarshan Bhagat
2 Shri Ram Tahal Choudhary
3 Shri Nishikant Dubey
4 Shri Laxman Giluwa
5 Shri Vijay Kumar Hansdak
6 Shri Bidyut Baran Mahato
7 Shri Kariya Munda
8 Shri Ravindra Kumar Pandey
9 Shri Vishnu Dayal Ram
10 Dr. Ravindra Kumar Ray
11 Shri Pashupati Nath Singh
12 Shri Sunil Kumar Singh
13 Shri Jayant Sinha
14 Shri Shibu Soren

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...