List of Sitting Rajya Sabha Members of Odisha

List of Sitting Rajya Sabha Members of Odisha:

1 Shri Prasanna Acharya
2 Shri Ranjib Biswal
3 Shri Pratap Keshari Deb
4 Shri A.U. Singh Deo
5 Smt. Sarojini Hembram
6 Shri Anubhav Mohanty
7 Shri Bhaskar Rao Nekkanti
8 Shri Narendra Kumar Swain
9 Shri A.V. Swamy
10 Shri Dilip Kumar Tirkey

Latest Govt Job & Exam Updates:

View Full List ...