Etawah, Uttar Pradesh Lok Sabha Election MP List MP Seats Vote and Statistics

17th Lok Sabha General Election 2019 Data for Etawah Uttar Pradesh

16th Lok Sabha General Election 2014 Data for Etawah Uttar Pradesh

15th Lok Sabha General Election 2009 Data for Etawah Uttar Pradesh

14th Lok Sabha General Election 2004 Data for Etawah Uttar Pradesh

13th Lok Sabha General Election 1999 Data for Etawah Uttar Pradesh

12th Lok Sabha General Election 1998 Data for Etawah Uttar Pradesh

11th Lok Sabha General Election 1996 Data for Etawah Uttar Pradesh

10th Lok Sabha General Election 1991 Data for Etawah Uttar Pradesh

9th Lok Sabha General Election 1989 Data for Etawah Uttar Pradesh

8th Lok Sabha General Election 1984 Data for Etawah Uttar Pradesh

7th Lok Sabha General Election 1980 Data for Etawah Uttar Pradesh

6th Lok Sabha General Election 1977 Data for Etawah Uttar Pradesh

5th Lok Sabha General Election 1971 Data for Etawah Uttar Pradesh

4th Lok Sabha General Election 1967 Data for Etawah Uttar Pradesh

3rd Lok Sabha General Election 1962 Data for Etawah Uttar Pradesh

2nd Lok Sabha General Election 1957 Data for Etawah Uttar Pradesh


List of MPs from Etawah Lok Sabha Constituency:

Name of Member Political Party Constituency & State Lok Sabha Experience
Shri Ashok Kumar Dohrey Bharatiya Janata Party Etawah (Uttar Pradesh) 16
Smt. Sukhda Misra Bharatiya Janata Party Etawah (Uttar Pradesh) 12
Shri Gopi Nath Dixit Congress Etawah (Uttar Pradesh) 3
Shri Sri Shanker Tewari Congress Etawah (Uttar Pradesh) 5
Shri Raghuraj Singh Chaudhary Congress (I) Etawah (Uttar Pradesh) 8
Shri Arjun Singh Bhadoria Janata Party Etawah (Uttar Pradesh) 2,4,6
Shri Premdas Katheria Samajwadi Party Etawah (Uttar Pradesh) 15
Shri Raghuraj Singh Shakya Samajwadi Party Etawah (Uttar Pradesh) 13,14
Shri Ram Singh Shakya Samajwadi Party Etawah (Uttar Pradesh) 7,9,11

Important Links:

Go to Uttar Pradesh MP Election Page

Go to Indian Election and Politics Master Page

Go to Yearbook Page